Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Algemene Voorwaarden

terug

ALGEMENE VOORWAARDEN Bremen Bouwadviseurs bv

Op alle overeenkomsten waarbij Bremen Bouwadviseurs B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen partij zijn, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 21 juli 2011 onder nummer 78/2011, voor zover daarvan in de onderstaande, Bijzondere Voorwaarden, niet is afgeweken.
Op alle overeenkomsten waarin Bremen Bouwadviseurs B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen partij zijn, zijn, in afwijking van de DNR 2011, de onderstaande, bijzondere voorwaarden steeds en te allen tijde van toepassing.

1.    Tot de werkzaamheden van Bremen Bouwadviseurs B.V. als bedoeld in de DNR 2011 behoren uitdrukkelijk niet de controle op de door derden (zoals o.a. opdrachtgevers of bouwkundig aannemers en/of installateurs) voor een object/project gesloten verzekering(en), noch de controle op de inhoud daarvan. Iedere aansprakelijkheid van Bremen Bouwadviseurs B.V. terzake is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.    Alle verplichtingen van Bremen Bouwadviseurs B.V. uit hoofde van gesloten overeenkomsten zijn inspanningsverplichtingen derhalve nimmer enige resultaatsverplichtingen.
Zulks geldt eveneens in geval van advisering met betrekking tot en/of raming van kosten van welke soort ook, samenhangende met of betrekking hebbende op objecten/projecten met betrekking tot registergoederen of daarvan deel uitmakende onderdelen.
Alle werkzaamheden van Bremen Bouwadviseurs B.V. in het kader van kostenramingen van welke aard ook betreffen inspanningsverplichtingen van Bremen Bouwadviseurs B.V. en geen resultaatsverplichtingen.

3.    Indien Bremen Bouwadviseurs B.V. optreedt als aangewezen of benoemde deskundige is Bremen Bouwadviseurs B.V. nimmer, jegens welke partij ook, aansprakelijk noch uit onrechtmatige daad noch uit overeenkomst noch uit andere hoofde, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
In geval van aansprakelijkheid terzake is deze aansprakelijkheid van Bremen Bouwadviseurs B.V. beperkt, met toepassing van artikel 15 lid 1 van de DNR 2011 en overeenkomstig en met toepassing van artikel 8 van de Bijzondere Voorwaarden en in geval de opdrachtgever consument is, is deze aansprakelijkheid beperkt, overeenkomstig en met toepassing van artikel 9 van de Bijzondere Voorwaarden.

4.    Iedere aansprakelijkheid van Bremen Bouwadviseurs B.V., gebaseerd op onrechtmatige daad, is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Bremen Bouwadviseurs B.V.

5.    Artikel 6 lid 4 van de DNR 2011 is uitgesloten. De voorwaarden tussen Bremen Bouwadviseurs B.V. en de door de opdrachtgever aangewezen adviseur binden de opdrachtgever.

6.    In aanvulling op het bepaalde in artikel 14 lid 2 van de DNR 2011 behoren verder in geen geval tot de directe schade, schade bestaande in budgetoverschrijdingen, schade bestaande uit door opdrachtgever gemaakte interne kosten waaronder de kosten van eigen personeel en/of organisatie alsmede de kosten van door de opdrachtgever ingeschakelde derde(n).

7.     In afwijking van artikel 14 lid 5 van de DNR 2011 zal, indien een voorgeschreven persoon als bedoeld in artikel 13 lid 2 van de DNR 2011 niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, de opdrachtgever de voor Bremen Bouwadviseurs B.V. ontstane extra onkosten aan Bremen Bouwadviseurs B.V. vergoeden.

8.     In afwijking van artikel 15 lid 1en 15 lid 2 van de DNR 2011 is de door Bremen Bouwadviseurs B.V. te vergoeden schade beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000,00.

9.    In afwijking van het bepaalde in artikel 15 lid 3 van de DNR 2011, is bij opdrachten waarbij de opdrachtgever consument is, de door Bremen Bouwadviseurs B.V. te vergoeden schade per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 75.000,00.

10.     In geval van advisering door Bremen Bouwadviseurs B.V. met betrekking tot raming van kosten en/of budgetten, van welke aard ook, is iedere aansprakelijkheid van Bremen Bouwadviseurs B.V. terzake uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
In geval van aansprakelijkheid terzake is deze aansprakelijkheid van Bremen Bouwadviseurs B.V. beperkt, met toepassing van artikel 15 lid 1 van de DNR 2011 en overeenkomstig en met toepassing van artikel 8 van de Bijzondere Voorwaarden en in geval de opdrachtgever consument is, is deze aansprakelijkheid beperkt overeenkomstig en met toepassing van artikel 9 van de Bijzondere Voorwaarden van Bremen Bouwadviseurs B.V.

11.    Indien de werknemer, met daaronder begrepen personen als bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW, in dienst bij of werkzaam in opdracht van Bremen Bouwadviseurs B.V., enig ongeval overkomt in of op gebouwen en/of terreinen van de opdrachtgever dan wel in of op gebouwen en/of terreinen alwaar voor en in opdracht van opdrachtgever werken in uitvoering zijn, vrijwaart opdrachtgever Bremen Bouwadviseurs B.V. ter zake alle aanspraken en/of vorderingen van betrokken werknemer, niet-werknemer en/of ZZP-er hoe ook genaamd, ter zake van door werknemer, niet werknemer en/of ZZP-er ter zake dit ongeval geleden en/of te lijden schade. Deze vrijwaringsverplichting van opdrachtgever geldt eveneens met betrekking tot verhaalsvorderingen van derden op Bremen Bouwadviseurs B.V. Opdrachtgever van Bremen Bouwadviseurs B.V. is gehouden en verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ten behoeve van werknemer, niet werknemer en/of ZZP-er die door Bremen Bouwadviseurs B.V. in het kader van de uitvoering van de opdracht, wordt ingezet op locaties van de opdrachtgever alsmede locaties alwaar voor en in opdracht van opdrachtgever werken in uitvoering zijn.

12.    Ieder beroep van opdrachtgever op opschortingsrechten en/of verrekening, uit welke hoofde ook, is uitdrukkelijk uitgesloten ook in het geval van aansprakelijkheid van Bremen Bouwadviseurs B.V. Eveneens in het geval van door opdrachtgever geleden schade komt aan de opdrachtgever uitdrukkelijk geen beroep toe op opschortingsrechten en/of verrekening.

13.    Het is opdrachtgever niet toegestaan, gedurende een periode van 1 (één) jaar na beëindiging van de door opdrachtgever aan Bremen Bouwadviseurs B.V. verstrekte opdracht c.q. met deze gesloten overeenkomst, met werknemers in dienst van Bremen Bouwadviseurs B.V. in contact te treden om te komen tot een al dan niet vast dienstverband.
Onder werknemer wordt tevens uitdrukkelijk verstaan de ex-werknemer van Bremen Bouwadviseurs B.V., waarvan het dienstverband tussen Bremen Bouwadviseurs B.V. en die voormalig werknemer tijdens de uitvoering van de tussen Bremen Bouwadviseurs B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomst is geëindigd of beëindigd.
Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens in geval het initiatief tot het in contact treden met de opdrachtgever uitgaat van de werknemer van Bremen Bouwadviseurs B.V. dan wel de ex-werknemer van Bremen Bouwadviseurs B.V.
In geval van overtreding van de verplichtingen door opdrachtgever, is opdrachtgever aan Bremen Bouwadviseurs B.V. een, niet voor rechterlijke matiging, vatbare boete verschuldigd van een bedrag overeenkomende met 1.000 (duizend) declarabele uren tegen een in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Bremen Bouwadviseurs B.V. overeengekomen, hoogste uurloon voor advisering.

14.    In afwijking van het bepaalde in artikel 27 lid 2 van de DNR 2011 is laakbaar handelen van Bremen Bouwadviseurs B.V. en/of haar werknemers niet gelijk te stellen aan toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Bremen Bouwadviseurs B.V.
Laakbaar handelen van Bremen Bouwadviseurs B.V. en/of diens werknemers geeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of het recht tot het opzeggen van de opdracht.

Vorengenoemde Algemene Voorwaarden zijn ter griffie van de Rechtbank Limburg, vestigingsplaats Maastricht gedeponeerd in september 2014.


Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl