Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Meerjaren Onderhoudsplanning

terug

De door ons opgestelde Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP) voor zowel bouwkundig als installatietechnisch onderhoud, bijvoorbeeld op de door onszelf hiervoor ontwikkelde software, dragen bij aan een optimaal en kostenbesparend beheer van vastgoed.


Wij voeren bouwkundige en installatietechnische Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP's) uit en leveren daarmee een bijdrage aan een optimaal en kostenbesparend beheer van vastgoed. Het opstellen van zo'n MJOP gebeurt op basis van de bevindingen uit onze inspecties waarbij tevens de conditiemeting conform de NEN 2767 kan worden gehanteerd.

Uit de MJOP kunnen normbedragen voor onderhoud worden gegenereerd, maar er kunnen ook optimalisaties worden bepaald door clustering of juist verdeling van werkzaamheden. De benodigde software is binnen ons bureau ontwikkeld en is gratis beschikbaar voor opdrachtgevers. Maar de inspectiegegevens kunnen ook worden ingevoerd in andere programma's die door opdrachtgevers worden gebruikt.

Tijdens onze inspecties wordt op meer gelet dan alleen de staat van het gebouw. Onze inspecteurs letten met name ook op (brand)veiligheid, gevaarlijke situaties en gebruik van het vastgoed.

In het verlengde van het Meer Jaren Onderhouds Plan stellen wij onderhoudsbestekken op die gebruikt kunnen worden bij het aanbesteden van de onderhoudscontracten. Ook begeleiden wij het aanbestedingstraject voor opdrachtgevers en begeleiden wij de uitvoering. Jaarlijks bekijken wij of er optimalisaties in het MJOP mogelijk zijn.

Daarnaast stellen wij een taakstellend jaarplan op. Daarin worden de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden opgenomen inclusief de kosten die gepaard gaan met noodzakelijk onderhoud.


Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl