Betahuis
Wilhelminaplein 25
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

info@bremenba.nl

Informatiebulletin

terug

Twee keer per jaar -in het voorjaar en in het najaar- verschijnt ons informatiebulletin.


De ontwikkelingen bij Bremen Bouwadviseurs zijn via onze Informatiebulletins te volgen.
Als u een exemplaar wilt ontvangen, kunt u dat aanvragen via info@bremenba.nl.

Informatiebulletin 30

C-City wordt schitterend!

Op het Museumplein in Kerkrade worden voor het bekende Continium tweenieuwe instellingen gebouwd: Cube – design museum en Columbus – earththeater. Daarmee worden techniek, wetenschap, design en de wereld in éénmuseumkwartier bijeen gebracht. Het bijzondere ontwerp is van Architecten.bureau Shift Architecture Urbanism uit Rotterdam. Bremen Bouwadviseursbegeleidt het gehele proces als projectmanager/gedelegeerd opdrachtgever enlevert bouwkosten & budgetbewaking, installatie consulting, bouwfysisch enakoestisch advies, bestekken, directievoering en toezicht. 

OMDENKEN 

Het gaat om een compact realisatietraject, waarbij de finetuning en eventuele aanpassingen aan het ontwerp plaatsvinden tijdens de bouw. Bijzonderhedenals het ondergronds plaatsen van de luchtbehandelingsinstallaties vrageneen grote mate van proactiviteit en flexibiliteit. Het lijkt de omgekeerde werk.volgorde: eerst worden de luchtkanalen geplaatst en pas daarna kunnen devloeren worden gestort. Weer een ander denkproces concentreert zich op hetinpassen van vluchtroutes vanuit een verdieping 13meter onder de grond.

DESIGN EN CONSTRUCT 

Om maximale flexibiliteit te behouden is gekozen voor een ‘Design & Con.struct’-aanpak, met het accent op gezamenlijkheid in het vinden van oplossin.gen die werken. Daarmee kan maximaal gebruik gemaakt worden van kennisen kunde in de markt. De aannemer kreeg op deze manier de ruimte om bin.nen de gestelde kwaliteitseisen met alternatieve bouwmethoden te komen en zodoende de doorlooptijden te verkorten en financieel aantrekkelijker te maken. Zo is er bij de kelder van gebouwdeel Columbus bijvoorbeeld voorgekozen géén afzinkconstructie toe te passen, maar gebruik te maken van eenboorpalenwand en traditioneel betonwerk. Projectleider Danny Wouters:‘Aan Bremen Bouwadviseurs de taak om de gewaarborgde kwaliteit van heteindresultaat te bewaken en te zorgen dat iedereen trots kan zijn op de bijzon.dere gebouwen die we aan het maken zijn!’ 

Meer informatie:

ir. Danny Wouters
+31 (0)6 270 763 41
danny.wouters@bremenba.nl


Toetsing Bouwbesluit

Momenteel verzorgt Bremen Bouwadviseurs de Bouwbesluit.toetsing voor de aanvraag van een omgevingsvergunning vaneen woningbouwproject in Woerden. Bremen Bouwadviseursheeft grote expertise op het gebied van bouwfysica, brand.veiligheid en het Bouwbesluit. Deze kennis wordt ingezetvoor het maken van rapportages voor de aanvraag van eenomgevingsvergunning van zowel woningen als utiliteits.gebouwen.Deze rapportages bevatten de toetsing van de verblijfsgebiedenen -ruimtes, ventilatie- en daglichtberekeningen en epc-bere.keningen. Daarnaast voert Bremen Bouwadviseurs ook allebenodigde toetsingen uit voor brandveiligheid en akoestiek.

Meer informatie:

Ron van den Berg, directeur
+31 (0)6 535 328 11
ron.vandenberg@bremenba.nl


Een school met geschiedenis

De ‘Broederschool op de Molenberg’is een begrip in Heerlen.Het complex (1921) is ontworpen door Fritz Peutz en omvateen school en het Broederhuis, een onderkomen voor debroeders die les gaven. School en Broederhuis, dat een rijks.monument is, zijn al verschillende keren aangepast aan deeisen van de tijd. Er was desondanks veel achterstallig onder.houd en de bouwfysische en bouwtechnische toestand vol-deed niet meer. Eind 2014startte een renovatie en uitbreidingdie resulteert in een brede maatschappelijke voorziening,waarin onder andere de Vrije School Heerlen onderdak zalvinden. Bremen Bouwadviseurs is directievoerder/toezicht.houder voor dit complexe project, waarvoor hoge kwaliteits.eisen gelden.

Meer informatie:

Peter Palmen
+31 (0)6 539 693 17
peter.palmen@bremenba.nl


Oplossingen voorvocht, geluid en ander ongerief

AFL-Bremen Bouwadviseurs doet op diverseplaatsen bouwfysisch en akoestisch onderzoek,gevolgd door een advies aan de opdrachtgever.Zo kreeg woningcorporatie Woonpunt advieshoe een oud pand in de Maastrichtse Looier.straat bouwfysisch geschiktkanwordengemaakt voor studentenwoningen. Daarvoormoeten onder meer geluidswerende maat.regelen getroffen worden.Voor kasteel Blankenberg in Cadier en Keerwerden oplossingen aangereikt voor deernstige vochthinder in het gebouw. mfcMaasbree, die ook een restaurantvoor.ziening herbergt, kreeg na onderzoek eenadvies om geluidsoverlast naar de omgevingte voorkomen. 

Meer informatie:

ir. Jeroen Bookelmann
+31 (0)6 105 622 91
jeroen.bookelmann@bremenba.nl


AZL klaar voor Het Nieuwe Werken

AZL verzorgt pensioenadministraties voor uiteenlopende organisaties. Het kantorencomplexin Heerlen ligt op een campus met gebouwen van Wiel Arets, Fritz Peutz en J. Seelen. Ditjaargaat azlover op Het Nieuwe Werken en met dat doel worden de panden gerevitaliseerd enopnieuw ingericht. Bremen Bouwadviseurs begeleidt de bijbehorende installatietechnischeingrepen en geeft advies op het gebied van bouwfysica en akoestiek. In het hoofdgebouw, datbestaat uit drie vleugels van elk drie verdiepingen, worden alle gestuukte plafonds vervangendoor vlakke klimaatplafonds. De techniek voor koeling, verwarming en ventilatie is daardoorvolledig onzichtbaar. Naast maatregelen ten behoeve van een optimaal werkklimaatwordeninhetgebouwook deluchtbehandelingssystemen vervangen door toekomstbestendige instal.laties voorzien van energieterugwinning.

Meer informatie:

ing. Roland de Backer, directeur
+31 (0)6 537 774 60
roland.debacker@bremenba.nl


Multifunctionaliteit op 1.100 m2

De Stichting Gemeenschapshuis Schimmert laat een nieuw gemeenschapshuisbouwen in de dorpskern. Het projectmanagement – van ontwerp tot en met rea.lisatie – is in handen van Bremen Bouwadviseurs. In nauw overleg met de veleverenigingen die straks onderdak vinden in de accommodatie, is het programmavan eisen tot stand gekomen. Het is hermansvliegenarchitecten gelukt om dezeeisen te vertalen in een compact ontwerp; op 1.100m2worden verschillendefunctionaliteiten ondergebracht. Geplande start van de bouw: eind 2015.

Meer informatie:

ing. Guido Quanjel
+31 (0)6 542 580 05
guido.quanjel@bremenba.nl


Beheer & Onderhoud:van onderhoudsplan en advies tot aanbestedingen klachtenbeheer

Wie onderhoud aan vastgoed zorgvuldig plant, kan veel geldbesparen. Bremen Bouwadviseurs is dé deskundige voor hetmeerjarenonderhoudsadvies en neemt eigenaren alle zorg voorinventarisatie, planning, beheer, onderhoud en storingsafhandelinguit handen. Ralph Paulssen, de specialist op dit terrein, verteltwat er mogelijk is. 

‘Eén van de gevolgen van de crisis van 2008is dat de nadruksteeds meer ligt op onderhoud in plaats van nieuwbouw. Hetwordt belangrijker te zorgen dat bestaande panden zo goedmogelijk in stand blijven. Beheer en onderhoud is een veel.zijdigspecialisme,waarvastgoedeigenaren zoals gemeenten,onderwijs-enzorginstellingen hun voordeel mee kunnendoen. De basis ligt in een goede inventarisatie, gevolgd dooreen onderhoudsplanning en een (beleids)advies.’

IN KAART 

‘We brengen voor tal van gemeenten, onderwijsstichtingenen andere vastgoedeigenaren in kaart wat de toestand van elkafzonderlijk pand is. Momenteel doen we dat onder anderevoor de gemeente Onderbanken, onderwijsstichting Swalmen Roer, voor diverse opdrachtgevers in Rotterdam en Arnhemmaar ook bijvoorbeeld voor Maastricht University. Op basisvan onze bevindingen stellen we een meerjarenonderhouds.plan op, waaraan een advies wordt gekoppeld. Dat doenweinhet onderhoudsprogramma dat we zelf hebben ontwikkeldendat de opdrachtgever zonder meer mag gebruiken, maar ookin elk ander programma dat door de opdrachtgever gebruiktwordt. Vervolgens kunnen we een beleidsvoorstel doen op

basis van kostenefficiëntie: hoe kan de eigenaar het onderhoud

zodanig plannen dat de kosten evenwichtig verdeeld zijn,terwijl het vastgoed in een optimale staat gebracht wordt? Ineen dergelijke opzet worden ook voorstellen meegenomenvoor verduurzaming, zodat bijvoorbeeld de energielastenverminderen.’ 

ZWEMBADEN 

‘Bremen Bouwadviseurs heeft de afgelopen decennia eenspecialisme opgebouwd op het gebied van installatietechnieken bouwkundig advies voor zwembaden. We zijn betrokkenbij renovatie en nieuwbouw maar ook bij beheer en onder.houd. Wij adviseren bijvoorbeeld Maastricht Sport over hetonderhoud van de sportcomplexen en de zwembaden. Ook inValkenburg aan de Geul en Albrandswaard hebben we deonderhoudsplannen opgesteld en zijn wij betrokken bij hettechnisch beheer.’

ONDERHOUD UITBESTEED 

‘In het verlengde van het meerjarenonderhoudsplan stellenwe onderhoudsbestekken op ten behoeve van het aanbestedenvan de onderhoudscontracten. Ook kunnen we het hele aan.bestedingstraject begeleiden, evenals de uitvoering. Om eenmaximale kostenbesparing te behalen bekijken we voor eenaantal opdrachtgevers ook nog jaarlijks of er zaken uit hetonderhoudsplan verantwoord uitgesteld kunnen worden.Of dat zaken juist eerder uitgevoerd moeten worden. Eendergelijk advies, inclusief de kosten die gepaard gaan metnoodzakelijk onderhoud, geven we aan de hand van een taak.stellend jaarplan. En om het pakket compleet te maken ver.zorgen wij ook het technisch beheer en het klachtenbeheervan melding tot en met de controle van de facturen. Zo heeftde opdrachtgever er geen omkijken meer naar!’ 

INZICHT VOORAF

‘Het mooiste is het natuurlijk als je in de planningsfase vannieuwbouw al kunt adviseren over het technisch beheer.Dat hebben we onder meer gedaan voor het Fit & Spleisurecentrum van woningbouwcorporatie Woonstad Rotterdam inde deelgemeente Prins Alexander. Daarmee bereik je dat opvoorhand duidelijkheid over de exploitatie bestaat. En ookdaarmee is winst te behalen: je kunt bijvoorbeeld kiezen voorduurzamere en onderhoudsvriendelijkere materialen. Moge.lijk is de investering dan iets hoger maar dat win je dan snelterug via het meerjarenonderhoud.’

Meer informatie:

ing. Ralph Paulssen
+31 (0)6 416 168 07
ralph.paulssen@bremenba.nl


Rabowinkel Brunssum

In het kader van een nieuw concept opent Rabobank ParkstadLimburg op 1 juni een Rabowinkel midden in het winkelgebiedvan Brunssum. Met dat doel wordt een voormalig modehuisverbouwd en onder meer voorzien van een aantrekkelijkeontvangstruimte, een spreekkamer en een 24-uurszone meteen geldautomaat, seatbags, enzovoort. Bremen Bouw.adviseurs begeleidt de opdrachtgever van initiatief tot enmet uitvoering.


Buitenplaats Ockenburgh: Plan B

Restauratie, herstel en een nieuwe toekomst voor het monumentale landhuis,het chalet en de voormalige dienstwoning in Loosduinen: dat is waar deStichting Buitenplaats Ockenburgh i.o. voor staat. Diverse groepen burgersen ondernemers zetten zich in om een levensvatbaar plan te maken voor hetlandgoed dat in zeer slechte staat verkeert. Dat gebeurt onder de noemer ‘PlanB’. Nadat eerdere plannen van de gemeente jarenlang niet tot succes hebbengeleid, wordt nu een aanpak gekozen die mensen bij elkaar brengt en die uit.gaat van een maatschappelijk verantwoorde aanpak. Het gaat erom dat hethistorische, rustige en natuurlijke karakter van het landgoed behouden blijften een inspirerend rustpunt gaat vormen voor inwoners van Den Haag.Bremen Bouwadviseurs participeert in het project als kostendeskundige enprojectmanager. Ron van den Berg: ‘We hebben inmiddels de investeringenen de exploitatie doorgerekend, evenals de nieuwbouw voor een hotel. Onzekracht zit er immers in om in de fase van initiatief en ontwerp te komen tot de beste oplossingen op technisch, kwalitatief en financieel vlak, samen met
andere partijen in de hele keten.’

Meer informatie:

Ron van den Berg, directeur
+31 (0)6 535 328 11
ron.vandenberg@bremenba.nl


Smart Services Campus: slimme dienstverlening geconcentreerd

In Zuid-Limburg is de afgelopen decennia een concentratie ontstaan van hoog.
waardige financieel-administratieve expertise. Big data, slimme data en nieuwe toepassingen zullen de bedrijvigheid op het gebied van smart services dekomende jaren een extra boost geven. Daarom hebben Maastricht University,apg-groep en Provincie Limburg het initiatief genomen om bedrijven, kennis.instellingen en overheidsorganisaties bijeen te brengen in ’s werelds eersteSmart Services Campus die nog dit jaar onderdak zal vinden in het voor.malige gkiivan abp, op een schitterende zichtlocatie in Heerlen.
gkiiis een bestaand kantoorgebouw (1978) van circa 21.000m2v.v.o. en wordtvoorbereid voor de huisvesting van bedrijven en start ups, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. De community floor en de flexplekken zullen een
open en inspirerend karakter hebben om het ontstaan van cross-overs en innovatieve ideeën te stimuleren. Bedrijven en organisaties die hun kantoren onderbrengen op de campus, krijgen de ruimte om hun eigen indeling en 
inrichting te bepalen. 
Vóór het zover is moet er in het pand nog het nodige worden aangepakt op het gebied van installatietechniek voor een passend klimaatconcept, routing, bouwfysica en akoestiek. 
Bremen Bouwadviseurs treedt op als proces- en projectmanager bij de ver.bouwing en inrichting van het gebouw, levert projectondersteuning en stelt het technische en bouwkundige programma van eisen op.

Meer informatie:

Hans Fiering, algemeen directeur
+31 (0)6 536 653 82
hans.fiering@bremenba.nl


52Ā° Noord: hotspot aan de Amstel

52° Noord bvis een ambitieus Amsterdams team dat vanuit een heel eigenvisie op gebieds- en projectontwikkeling initiatieven neemt. Momenteel realiseert 52° Noord in een stadspark vlakbij het Amstelstation en de Rembrandt.toren een eigentijds horecapaviljoen met stadshaven. Het horecapaviljoen,de honderd ligplaatsen en de uitstekende faciliteiten maken dit gebied tot eennieuwe hotspot, die in 2015 al in gebruik gaat en begin 2016 helemaal af is. Bremen Bouwadviseurs zorgt voor bouwkostenmanagement en installatieadvies voor het paviljoen.

Meer informatie:

Ron van den Berg, directeur
+31 (0)6 535 328 11
ron.vandenberg@bremenba.nl


Tapijnkazerne als popup voor onderwijs

Sinds 2013 is een voormalige kazerne met parkachtig terreinin hartje Maastricht eigendom van Maastricht University, Provincie Limburg en gemeente Maastricht. In de periode totdat gebouwen en park opnieuw zijn ingericht, worden er tijdelijke voorzieningen getroffen voor onderwijsactiviteiten. Dat gebeurt met behulp van kant-en–klare units die in de gebouwen worden geplaatst. Naast leslokalen zullen er ook pop-up-achtige voorzieningen zijn voor verblijf en zelfs voor een klein theater. Bremen Bouwadviseurs onderzoekt de geluidsbelasting en de akoestische kwaliteit in de gebouwen, die dicht bij een drukke weg liggen. Bovendien worden de bouwfysische aspecten van de oudere gebouwen in kaart gebracht.

Meer informatie:

ir. Jeroen Bookelmann
+31 (0)6 105 622 91
jeroen.bookelmann@bremenba.nl


Toezicht op school

Komend schooljaar wordt de nieuwbouw van het Krimpener.waardcollegevoor mavo/havo/vwo in Krimpen aan den IJsselin gebruik genomen. In het ontwerp van de school zijn duurzame en kwaliteitverhogende maatregelen meegenomen, waaronder vloerverwarming, ventilatie conform pvefrissescholen klasseben verhoogde warmteweerstand van gevelsen dak. Bremen Bouwadviseurs houdt in opdracht van hevotoezicht op de werkzaamheden voor de gebouwgebondenwerktuigkundige- en elektrotechnische installaties. Hetschoolgebouw met sportaccommodatie is een ontwerp vandp6 Architectuurstudio.

Meer informatie:

Hans Noblesse
+31 (0)6 212 443 30
hans.noblesse@bremenba.nl


Ron van den Berg: voorzitter Special Interest GroupHigh Complexity Buildings

De Nederlandse Vereniging van Bouw Kostendeskundigen (nvbk) heeft eenaantal special interest groups (sig). Eén daarvan is de sighcb: High Complexity Buildings. Opdrachtgevers, adviseurs en aannemers wisselen in desigkennis en ervaring uit met als verbindende factor de kostenengineering.De in januari opgerichte sigHigh Complexity Buildings staat onder voorzitterschap van Ron van den Berg, directeur Bremen Bouwadviseurs. Zijn visie: ‘Ruimte is duur en die wordt bij specifieke projecten ingevuld met complexe en in elkaar grijpende functies die binnen één schil worden geconcentreerd. Dat maakt het inschatten van de kosten complex, omdat je rekeningmoet houden met alle mogelijke eisen en facetten. Het is goed om met het oogop die complexiteit met elkaar van gedachten te wisselen over aspecten als Life Cycle Cost, contractvormen en kostenbeheersing. Ik verwacht veel van deze sig.’

Meer informatie:

Ron van den Berg, directeur
+31 (0)6 535 328 11
ron.vandenberg@bremenba.nl


Concept 20

Bremen Bouwadviseurs heeft in samenwerking met tno en vijf andere partners – co3, dreessen willemse architecten, Helwig, L’Ortye, irikBouwen co3real estate solutions – een bijzonder concept ontwikkeld in samenwerking met tno: Concept 20. Met Concept 20 wordt een heel nieuwbouw- en verhuurconcept geïntroduceerd dat antwoord geeft op een aantal fundamentele vraagstukken van de woningmarkt in krimpgebieden. Uit demografische gegevens blijkt bijvoorbeeld dat tegen 2040 het aantal inwoners van Zuid-Limburg opnieuw fors zal afnemen. Woningcorporaties zoeken naar mogelijkheden om hierop te anticiperen en kiezen dan vaak voor sloop vanhet minst rendabele deel van hun bezit. De vrijvallende locaties hebben over het algemeen weinig opvallende en vooral ook niet rendabele bestemmingen: speelpleintjes, parkjes, hondenpoepveldjes of volkstuinen. Met Concept 20 worden de vrijgekomen locaties voor een periode van 20 tot 25 jaar ingevuld met woningen die een minimaal energiegebruik combineren met lage bouwkosten en die nagenoeg onderhoudsvrij zijn. Bremen Bouwadviseurs heeft Concept 20als project ingediend bij iba Parkstad, de Internationale Bau Ausstellung die tot 2020 loopt in ParkstadLimburg. De iba is een Duits concept dat fungeert als een laboratorium waar regio’s de aanzet geven tot een structureel beter woon-, werk- en leefklimaat.

Meer informatie:

Hans Fiering, algemeen directeur
+31 (0)6 536 653 82
hans.fiering@bremenba.nlBetahuis
Wilhelminaplein 25
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

info@bremenba.nl